Comunitats

ADMINISTRACIÓ DE

Comunitats

Gestionem comunitats de propietaris amb propietat horitzontal amb la màxima transparència i rigor.

Com a Secretaris de la seva comunitat desenvoluparem les següents funcions:

  • Constitució i legalització del llibre d’actes.
  • Confecció de pressupostos i aplicació de les quotes.
  • Gestió comptable, econòmica i financera.
  • Certificat de les actes i la seva remissió particular.
  • Assemblees i Juntes Ordinàries i extraordinàries.
  • Execució dels acords presos.
  • Gestió i reclamació d’impagats.
  • Servei d’urgències.
  • Resolució de sinistres i avaries.