Laboral

ASSESSORAMENT

Laboral

Comptar amb un equip de treball que t’ajudi en les gestions laborals que requereix una empresa és fonamental per seguir un ordre a més d’aconseguir així una defensa dels drets.

Incrementar la seguretat en l’empresari davant la presa de decisions és una de les especialitats que Consultoria Empresarial Punt 4e té.

Anem amb tu de la mà. Optimitzem recursos per obtenir solucions ràpides i eficaces.

 • Assessorament Jurídic, especialitzat en matèria laboral i Seguretat Social.
 • Assessorament personalitzat en la contractació de personal (estudi del cost laboral previ a la contractació, bonificacions de Seguretat Social, modalitats contractuals, etc.).
 • Assessorament en contractació de personal estranger. Estudi i tramitació d’expedients, sol·licitud permisos de treball i renovació d’aquests. Altes i baixes de personal davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Confecció i transmissió de liquidacions de Seguretat Social mitjançant el sistema RED.
 • Assessorament, estudi i tramitació de tota classe de prestacions de la Seguretat Social.
 • Tramitació de processos d’Incapacitat Temporal derivats de contingències comuns o professionals. – Seguiment periòdic i llistat trimestral d’absentisme laboral.
  Càlcul i confecció de nòmines amb estudi detallat de complements salarials i extrasalarials. Possibilitat d’editar nòmines “confidencials”.
 • Confecció de declaracions mensuals, trimestrals i anuals de retencions practicades a compte de l’IRPF (a nòmines, professionals, etc.). Edició dels certificats individualitzats a cada treballador de les retencions practicades en còmput anual.
  Resumen de costos laborals com disseny adaptat a les necessitats comptables del client per centres de cost, centres de treball, etc. Possibilitat de remissió dels mateixos via telemàtica llegible directament per l’ordinador del client.
 • Gestió de transferències bancàries pel pagament d’havers mitjançant suport informàtic o llistat remesa.
 • Assessorament i tramitació de subvencions en matèria laboral i autoocupació.
  Servei de diagnosi i auditoria laboral.
 • Assessorament i intervenció en conflictes i sancions.
 • Actuacions en representació de l’empresa en negociació de convenis col·lectius, així com en la mediació de conflictes individuals o col·lectius davant els òrgans institucionals laborals: Jutjat del Social, Departament de Treball, Inspecció de treball, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, etc.
 • Assessorament personalitzat en les pròpies instal·lacions del client, així com possibilitat de connexió des del sistema informàtic del nostre client amb el nostre sistema per l’obtenció d’informació de la seva empresa: resums estadístics, llistats de personal, impressió de nòmines, contractes de treball, prorrogues, etc.